Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документи для оформлення результатів інвентаризації на комерційних підприємствах

05.12.2020 2457 0 3

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Форма (бланк)

Пояснення

1

2

3

4

Основні засоби (у т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи)

1

Наказ № 572

Інвентаризаційний опис необоротних активів

Застосовується при інвентаризації основних засобів (далі – ОЗ), НА, інших необоротних матеріальних активів і капітальних інвестицій

2

Постанова № 241

Інвентаризаційний опис основних засобів. Форма № инв-1

Застосовується для оформлення результатів інвентаризації ОЗ. Складається комісією окремо за місцезнаходженням цінностей і кожною посадовою особою, відповідальною за схоронність ОЗ. Окремі описи складаються на ОЗ, які числяться на позабалансових рахунках підприємства (орендовані, прийняті в ремонт, на зберігання)

3

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис малоцінних необоротних матеріальних активів, виданих в індивідуальне користування

Застосовується при інвентаризації малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА), які видані працівникам в індивідуальне користування. До опису додаються розписки таких відповідальних працівників

Незавершені капітальні інвестиції

4

Наказ № 572 Інвентаризаційний опис необоротних активів

Наявність та обсяг незавершених капітальних інвестицій установлюються в ході інвентаризації шляхом їхньої перевірки в натурі. При цьому в описі вказуються: найменування об’єкта, обсяг виконаних та оплачених робіт за видами, конструктивними елементами та обладнанням. Окремі описи складаються:

– на побудовані об’єкти, які фактично введені в дію повністю або частково, але приймання та введення в експлуатацію яких не оформлені належними документами;

– завершені, але з якихось причин не введені в дію об’єкти;

– об’єкти, будівництво яких припинене;

– проектно-дослідницькі роботи за незавершеним будівництвом, які повинні бути списані з балансу

Нематеріальні активи

5

Наказ МФУ від 22.11.04 р. № 732

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Типова форма № НА-4

Опис складається за об’єктами або групами однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ІВ), а також за кожною особою, відповідальною за використання таких об’єктів

6

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис об’єктів права на ведення діяльності в складі нематеріальних активів

В описі вказуються ліцензії, документи, що підтверджують права на економічні та інші привілеї підприємства в ході ведення госпдіяльності

Запаси

7

Наказ № 572

Інвентаризаційний опис запасів

Складається за місцями зберігання запасів та окремо за МВО. Малоцінні та швидкозношувані предмети (далі – МШП) до опису не включаються.

На виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріали та готові вироби окремо складаються відповідні описи-акти (див. нижче)

8

Наказ Мінстату від 21.06.96 р. № 193

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Типова форма № М-21

Складається за місцями зберігання запасів у розрізі МВО

9

Постанова № 241

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Форма № инв-3

Застосовується для відображення фактичної наявності запасів (сировини, матеріалів, готової продукції та ін.). Може застосовуватися замість типової форми № М-21 у частині, що не суперечить їй

10

Постанова № 241

Інвентаризаційний ярлик. Форма № инв-2

Застосовується для обліку фактичної наявності запасів на складах у період проведення інвентаризації в тих випадках, коли за умовами організації проведення інвентаризаційна комісія не має можливості відразу підрахувати матеріальні цінності та записати їх до інвентаризаційного опису. Ярлик заповнюється комісією в одному примірнику та зберігається разом із переліченими ТМЦ за місцем їх знаходження. Дані форми № инв-2 використовуються для заповнення форми № инв-3

11

Форма
розроблена підприємством

Акт нестачі МШП

Застосовується для відображення нестачі МШП, за якими ведеться оперативний облік у розрізі МВО

12

Постанова № 241

Акт інвентаризації товарів відвантажених. Форма № инв-4

Застосовується при інвентаризації вартості відвантажених товарів, які не оплачені в строк покупцями

13

Постанова № 241

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі. Форма № инв-6

Застосовується для виявлення кількості та вартості матеріалів і товарів, які в момент інвентаризації знаходяться в дорозі. Акт складається комісією на підставі документів, що підтверджують знаходження матеріалів і товарів у дорозі

14

Наказ № 572

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

Застосовується при інвентаризації запасів, прийнятих на відповідальне зберігання. Уважаємо, що комерційні підприємства можуть застосовувати дану форму для інвентаризації запасів, зданих на відповідальне зберігання, а також прийнятих (зданих) на комісію або в перероблення

15

Постанова № 241

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Форма № инв-5

Застосовується під час інвентаризації запасів, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (на комісію, у перероблення). При інвентаризації ТМЦ:

– прийнятих на відповідальне зберігання, записи в описі здійснюються на підставі перевірки та перерахування цінностей у натурі;

– зданих на відповідальне зберігання – на підставі документів, що підтверджують здавання цих цінностей на зберігання

16

Форми
розроблені підприємством

Описи-акти зіпсованих і непридатних запасів

Описи-акти зіпсованих матеріалів (готових виробів, товарів), залежалих товарів, а також зайвих ТМЦ складаються на виробничих підприємствах і підприємствах оптової торгівлі на кожному складі товарів, продукції, ТМЦ, а на підприємствах роздрібної торгівлі – у кожному відділі (секції), магазині або іншій торговельній одиниці. При цьому непридатними (залежаними) уважаються товари та продукція, які не мають збуту більше трьох місяців, а зайвими – ТМЦ, які понад три місяці не використовуються для виробництва продукції у зв’язку з тим, що така продукція не має попиту.

На підставі описів-актів може бути здійснена уцінка або списання зіпсованих і залежаних ТМЦ, прийняте рішення про продаж зайвих запасів, використання їх у подальшій госпдіяльності

17

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис тари

Тара вказується в описі за видами. Інвентаризація тари під товаром проводиться одночасно з інвентаризацією самого товару

18

Форма
розроблена підприємством

Акт списання тари, непридатної до експлуатації

Акт містить опис тари, непридатної для подальшої експлуатації, із зазначенням причин її псування

19

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва

В описі вказуються: найменування заділів, стадія та ступінь їх готовності, кількість або обсяг виконаних робіт. Кількість сировини та матеріалів, які входять до складу незавершеного виробництва, визначається технічними розрахунками у встановленому на підприємстві порядку, якщо інше не передбачене законодавством

20

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис сировини, матеріалів, напівфабрикатів на робочому місці

Застосовується для інвентаризації запасів, які не піддавалися обробленню, знаходяться біля робочих місць. Складається окремо за кожним місцезнаходженням запасів і МВО, на зберіганні якої вони перебувають

21

Постанова № 241

Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів. Форма № инв-10

Застосовується під час інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об’єктів ОЗ. Акт складається інвентаризаційною комісією на підставі перевірки стану робіт у натурі, підписується та передається до бухгалтерії. Акт містить елементи звіряльної відомості, тому його дані до такої відомості не переносяться

22

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис незавершених ремонтів основних засобів

В описі вказується найменування ремонтованого об’єкта, опис і відсоток виконаних робіт

23

Форма
розроблена підприємством

Інвентаризаційний опис незавершених науково-дослідних робіт

Інвентаризація проводиться за темами (договорами)

Грошові кошти

24

Додаток 7 до
Положення № 148

Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються

Застосовується для інвентаризації каси. В акті відображаються: суми готівки в касі (після перерахування), наявність цінних паперів (далі – ЦП), чекових книжок і т. п.

25

Наказ № 572

Акт про результати інвентаризації грошових коштів

Застосовується для інвентаризації коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках, на акредитивах

Грошові документи, бланки суворої звітності

26

Наказ № 572

Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

В акті наводяться: назва, номер, серія та номінальна вартість документів

27

Постанова № 241

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності. Форма № инв-16

Застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності цінностей і бланків документів суворої звітності (талони на бензин, проїзд на таксі та ін.) і виявлення їх кількісних розбіжностей з обліковими даними. Опис містить елементи звіряльної відомості, тому дані описи до відомості не переносяться

Фінансові інвестиції

28

Наказ № 572

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій

Застосовується для інвентаризації фінансових інвестицій, у т. ч. ЦП (документарних і бездокументарних), а також інвестицій, які являють собою частки (паї) у статутних капіталах (далі – СК) інших підприємств. Результати інвентаризації останнього виду інвестицій відображаються в окремій формі

29

Форма,
розроблена підприємством

Акт інвентаризації цінних паперів

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ЦП у документарній і бездокументарній формі, які не є частками (паями) у СК інших підприємств. Інвентаризація ЦП у бездокументарній формі, переданих на зберігання до депозитарних установ, проводиться шляхом звірення залишків на відповідних рахунках бухобліку з даними виписок зберігача

30

Форма,
розроблена підприємством

Акт інвентаризації часток (паїв) у статутному капіталі інших підприємствах

Застосовується для відображення результатів інвентаризації коротко- і довгострокових фінансових інвестицій, які являють собою частки (паї) у СК інших підприємств. Інвентаризація проводиться шляхом звірення статутних документів із даними бухобліку підприємства

Розрахунки із кредиторами, дебіторами та бюджетом

31

Наказ № 572

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

В акті відображаються результати інвентаризації розрахунків із покупцями, замовниками, постачальниками, підрядниками, отриманих і виданих векселів, отриманих і виданих позик (кредитів), розрахунків із контролюючими органами, підзвітними особами, депонентами, іншими дебіторами та кредиторами

32

Наказ № 572

Довідка до акта інвентаризації розрахунків від _______ про дебіторську та кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Довідка є додатком до акта інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами

33

Наказ № 572

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання

Складається на підставі рішення інвентаризаційної комісії та керівника підприємства

34

Наказ № 572

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків

Складається в розрізі боржників, які добровільно погодилися відшкодувати збитки, яким пред’явлено позов або за якими вже прийнято відповідне судове рішення

Витрати та доходи майбутніх періодів, забезпечення та резерви

35

Постанова № 241

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів. Форма № инв-11

Складається на підставі облікових даних за залишками на однойменному рахунку 39

36

Форма,
розроблена підприємством

Акт інвентаризації доходів майбутніх періодів

Складається на підставі облікових даних за залишками на однойменному рахунку 69

37

Форма,
розроблена підприємством

Акт інвентаризації резерву сумнівних боргів

Складається на підставі облікових даних за залишками на однойменному рахунку 38

38

Форма
розроблена підприємством

Акт інвентаризації забезпечення (резерву)

Складається за кожним видом забезпечення (резерву)

39

Форма
розроблена підприємством

Зведений акт інвентаризації витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень і резервів

Складається на підставі підсумкових даних актів інвентаризації витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень і резервів

Оформлення результатів інвентаризації (для всіх об’єктів)

40

Наказ № 572

Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ОЗ, НА, інших необоротних матеріальних активів і капітальних інвестицій, за якими виявлено відхилення від облікових даних

41

Постанова № 241

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів. Форма № инв-18

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ОЗ, за якими виявлено відхилення від облікових даних

42

Наказ № 572

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів

Застосовується для відображення результатів інвентаризації запасів, за якими виявлено відхилення від облікових даних

43

Постанова № 241

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Форма № инв-19

44

Наказ № 572

Протокол інвентаризаційної комісії

Коментарі до матеріалу