Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Приказ об организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

02.06.2021 2357 0 0


Пример составления (на языке оригинала)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр»

Наказ № 7

05.01.21 г.

м. Дніпро

Про організацію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996), НП(С)БО та інших нормативних актів, що регулюють порядок ведення бухобліку, складання фінзвітності, та з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та надання достовірної інформації користувачам НАКАЗУЮ:

1. Для забезпечення ведення бухобліку на підприємстві, а також на підставі ч. 4 ст. 8 Закону № 996 створити на підприємстві бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Права та обов’язки головного бухгалтера підприємства і працівників бухгалтерії визначити в посадових інструкціях, розроблених згідно з вимогами чинного законодавства та затверджених керівником підприємства. Склад бухгалтерії затвердити в штатному розписі.

2. Для забезпечення ведення бухобліку на підприємстві встановити з 1 січня 2021 року таку форму організації бухобліку:

2.1. Здійснювати ведення бухобліку згідно з принципами, передбаченими Законом № 996, НП(С)БО, обліковою політикою підприємства.

2.2. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків робочий план рахунків і регістрів аналітичного обліку (додаток 1 до наказу*). Для відображення витрат застосовувати 9-й клас рахунків (робочий план рахунків оформити у вигляді додатка до наказу).

На замітку! Робочий план рахунків підприємства може бути за необхідності доповнено субрахунками другого і третього порядку. Його доцільно оформити як додаток до наказу.

2.3. Забезпечити дотримання затверджених на підприємстві єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку під час складання і подання фінансової звітності.

2.4. Для ведення бухобліку використовувати програму «Облік-про».

2.5. Облікові регістри, створені в програмі «Облік-про», роздруковувати в міру необхідності, але не рідше ніж раз на квартал.

2.6. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей по підрозділах таким чином:

2.7. Затвердити правила і графік документообігу. 

 • у бухгалтерії – у кількісно-сумарному вимірі;
 • на складах – у кількісному вимірі;
 • в магазині – у кількісно-сумарному вимірі;
 • у цехах і на дільницях – у кількісному вимірі.

3. Бухоблік здійснювати бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

 

На замітку! Відповідно до п. 4 ст. 8 Закону № 996 підприємство може вибрати різні форми його організації:

 • введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • використання послуг фахівця з бухобліку, зареєстрованого як суб’єкт підприємницької діяльності (приватного підприємця);
 • ведення бухобліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
 • самостійне ведення бухобліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухобліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких має бути оприлюднена.

3.1. Згідно з п. 7 ст. 8 Закона № 996 на головного бухгалтера підприємства покласти такі обов’язки:

3.2. Розпорядження головного бухгалтера щодо ведення бухобліку на підприємстві вважати обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства.

3.3. Установити особисту відповідальність головного бухгалтера за організацію і ведення обліку перед керівником підприємства.

3.4. Обов’язки і відповідальність працівників бухгалтерії регламентувати посадовими інструкціями, затвердженими керівником підприємства.

4. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом підпису документів первинного обліку господарських операцій та податкового обліку, і зразки підписів за переліком.

На замітку! Такий перелік допоможе підприємству уникнути ситуації, коли документ про приймання та витрачання матеріальних цінностей може бути підписаний не уповноваженим на те співробітником. У такому переліку вказуються посадові особи, які уповноважені підписувати платіжні документи, видаткові накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності та ін.

 • забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової та податкової звітності;
 • здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухобліку всіх господарських операцій;
 • брати участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства.

5. Для забезпечення достовірних даних бухобліку та фінзвітності проводити інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до Положення № 879.

6. Установити такі строки проведення інвентаризації:

 • для всіх активів і зобов’язань – щорічно перед складанням річної фінансової звітності станом на 30 листопада поточного року;
 • незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва – щомісяця станом на останній робочий день місяця;
 • бланків суворої звітності – щоквартально станом на останній робочий день кварталу;
 • грошових коштів у касі – щомісяця станом на останній робочий день місяця;
 • в разі зміни матеріально відповідальної особи або виявлення факту нестачі, розкрадання, псування цінностей – на день приймання-передачі справ або встановлення факту нестачі, розкрадання;
 • раптові інвентаризації – відповідно до плану роботи постійно діючої інвентаризаційної комісії.

7. Для проведення інвентаризаційної роботи затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії – головний інженер, члени комісії: головний бухгалтер, заступник директора зі збуту, інженер виробничо-технічного відділу.

На замітку! Склад комісії може бути оформлений як додаток до наказу.

8. Розпорядження головного бухгалтера щодо ведення бухобліку вважати обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства (див. п. 3.2).

9. Призначити керівників структурних підрозділів відповідальними за достовірність наданих облікових даних і звітності і виконання вимог цього наказу.

10. Адміністратору офісу Закаблук А. А. ознайомити з наказом усіх керівників відділів та структурних підрозділів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Наказ набуває чинності з 04.01.21 р. і діє до набрання чинності іншого наказу про організацію бухобліку.

Директор ТОВ «Спектр» (підпис) С. І. Стасюк

З наказом ознайомлені:

головний бухгалтер (підпис) А. П. Петренко

адміністратор офісу (підпис) А. А. Закаблук

___________________
* Тут не наводиться.

Образец для загрузки

Зразок_Наказ_Про організацію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.docx
Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Образцы»

Все образцы в одном месте всегда под рукой

1200 грн. / год

Купить