Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Приказ об учетной политике сельхозпредприятия

06.05.2021 3710 3 6

Читайте подробнее: Учетная политика на сельхозпредприятии от А до Я


Пример составления (на языке оригинала)

Україна
Одеська область
Окнянський район
с. Маяк

Наказ
від 28.12.20 р. № 1

Про облікову політику ТОВ «Маяк»

На виконання вимог Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ТОВ «Маяк», що додається, та ввести його в дію із 1 січня 2021 року.

2. Головному бухгалтеру ознайомити (під особистий підпис) зі змістом Положення всіх посадових осіб та працівників, які мають відношення до його виконання. Надати всім працівникам бухгалтерії по одному примірнику Положення.

Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою, а в частині застосування облікової політики покладаю на головного бухгалтера.

Директор ТОВ «Маяк» (підпис) Є. П. Мудрий

З наказом ознайомлені:

головний бухгалтер         (підпис)               В. М. Лагідна

Затверджено наказом від 28.12.20 р. № 1

Положення про організацію бухгалтерського обліку
та облікову політику ТОВ «Маяк»

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику (далі – Положення) ТОВ «Маяк» (далі – підприємство) розроблено відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО), інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, з дотриманням вимог, передбачених Статутом підприємства.

1.2. Метою Положення є визначення єдиних для підприємства організаційних та методичних підходів до бухгалтерського обліку активів, зобов’язань та власного капіталу, розподілу обов’язків та відповідальності щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, формування первинної документації, складання та подання звітності.

2. Організаційно-технічні складові облікової політики

2.1. Організаційні основи бухгалтерського обліку. Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві відноситься до компетенції його власників і передбачає встановлення відповідних зобов’язань його керівника (директора) та працівників бухгалтерії.

2.1.1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві створити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються посадовими інструкціями, розробленими згідно з чинним законодавством та затвердженими керівником (директором) підприємства. Склад і структура бухгалтерської служби наведені в додатку 1 до Положення та підтверджуються штатним розписом підприємства.

2.1.2.Головний бухгалтер підприємства:

 • забезпечує застосування на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку під час складання та подання в установлені законодавством строки фінансової звітності;
 • організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, що здійснює підприємство;
 • бере участь в оформленні матеріалів (документів), пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • віддає розпорядження, що стосуються ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, які є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами і працівниками підприємства;
 • перевіряє стан бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства;
 • наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку і відповідних звітах;
 • несе особисту відповідальність перед керівником.

2.1.3. За відсутності головного бухгалтера вищезазначені обов’язки та відповідальність (див. пп. 2.1.2 Положення) покладаються на заступника головного бухгалтера, а в разі його відсутності з поважної причини – на іншого працівника бухгалтерії згідно з окремим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.1.4. Із матеріально відповідальними (додаток 2 до Положення) та підзвітними особами, що придбавають матеріальні цінності (додаток 3 до Положення), укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

2.2. Організація документообігу підприємства.

2.2.1. Для оформлення господарських операцій застосовувати типові та спеціалізовані форми первинної документації, а для цілей аналітичного обліку – самостійно розроблені форми. При цьому первинні документи, створені підприємством, повинні містити обов’язкові реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

2.2.2. Перелік посадових осіб, які наділені правом розпорядчого підпису, наведено в додатку 4 до Положення. Указані в переліку особи несуть відповідальність за достовірність підписаних ними документів, своєчасне їх складання і передання для оброблення в установлені строки.

2.2.3. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку підприємства організовувати відповідно до наказу Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. Складати та подавати первинні документи до бухгалтерії за прийнятим графіком документообігу (наведений у додатку 5 до Положення).

2.2.4. У строки, передбачені графіком документообігу, первинні документи та облікові регістри бухгалтерського обліку, виготовлені на паперових носіях інформації, передаються до постійного архіву підприємства. Строки зберігання таких документів визначено наказом Мін’юсту від 12.04.12 р. № 578/5, в якому наведено перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

2.2.5. Відповідальність за приймання бухгалтерської документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, строки зберігання документації в архіві та порядок передання відповідної документації до держархіву покласти на постійно діючу експертну комісію.

2.2.6. Видавати документи із бухгалтерії або архіву підприємства в тимчасове користування: посадовим особам підприємства – на підставі письмового дозволу головного бухгалтера, а стороннім особам – за письмовим дозволом директора підприємства.

2.3. План рахунків бухгалтерського обліку.

2.3.1. Для відображення активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером використовувати робочий план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства, наведений у додатку 6 до Положення. У разі необхідності за рішенням головного бухгалтера на підприємстві можуть вводитися додаткові рахунки другого, третього та четвертого порядків.

2.3.2. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей організувати: в бухгалтерії – у кількісно-сумарному вимірі; на складах та структурних підрозділах – у кількісному вимірі.

2.4. Організація інвентаризаційної роботи.

2.4.1. Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та здійснюється оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 1 жовтня по 31 грудня, в обов’язковому порядку. Точний час і порядок її проведення визначаються керівником підприємства окремим письмовим наказом (розпорядженням).

2.4.2. Інвентаризацію ТМЦ проводити щоразу:

 • у разі зміни матеріально відповідальної особи;
 • установлення фактів нестач готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, пов’язаних з їх крадіжкою або псуванням;
 • реорганізації або ліквідації підприємства.

2.4.3. Інвентаризацію каси проводити не рідше одного разу на квартал, раптову інвентаризацію каси – не рідше одного разу на рік.

2.4.4. Інвентаризацію будівель і споруд здійснювати раз на два роки, біологічних активів тваринництва – двічі на рік.

2.4.5. У всіх інших випадках об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником чи власниками підприємства на підставі чинного законодавства, а також виходячи із плану-графіка інвентаризації.

2.4.6. Для проведення інвентаризаційної роботи (річної, планової та позапланової інвентаризацій) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію. Склад комісії наведено в додатку 7 до Положення.

2.4.7. Права, обов’язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначаються згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879), та Методичними рекомендаціями з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, викладеними у листі Мінагрополітики від 14.12.03 р. № 37-27-12/14023 (далі – Лист № 14023).

2.4.8. Додатково до завдань, обумовлених Положенням № 879 та Листом № 14023, постійно діюча інвентаризаційна комісію повинна також вносити пропозиції:

 • щодо визначення справедливої та ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів, які придатні до використання і залишкова вартість яких дорівнює нулю;
 • переоцінки матеріальних і нематеріальних необоротних активів у разі відхилення їх залишкової вартості від справедливої вартості на дату інвентаризації.

2.5. Форма ведення бухгалтерського обліку.

2.5.1. Бухгалтерський облік на підприємстві вести із застосуванням комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерія».

2.5.2. Бухгалтерія забезпечує друкування оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, інших облікових регістрів за кожний звітний місяць. Оборотно-сальдові відомості за рахунками обліку ТМЦ завіряються підписами відповідальних осіб.

2.6. Контроль за дотриманням облікової політики та порядком ведення обліку.

2.6.1. Поточний контроль за дотриманням облікової політики підприємства та порядком ведення бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера підприємства.

2.6.2. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторську перевірку незалежною аудиторською фірмою.

2.6.3. Розпорядження головного бухгалтера щодо ведення бухгалтерського обліку вважати обов’язковими для виконання всіма працівниками підприємства.

2.7. Фінансова звітність.

2.7.1. Підприємство подає пакет звітності, передбачений НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.13 р. № 73.

2.7.2. Звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом із застосуванням відповідної форми звіту (форма № 3).

2.7.3. Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності визначаються в такому розмірі:

 • щодо інформації про господарські операції та події, пов’язані зі змінами у складі (рухом) активів, зобов’язань, власного капіталу – до 3 % вартості всіх активів, зобов’язань і власного капіталу відповідно;
 • для проведення переоцінки або зменшення корисності об’єктів необоротних активів застосовується відхилення залишкової вартості від їх справедливої вартості в розмірі 10 %;
 • щодо інформації про господарські операції та події стосовно доходів і витрат – до 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;
 • для статей балансу – 3 % підсумку балансу;
 • статей звіту про фінансові результати – 3 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • статей звіту про рух грошових коштів – 4 % чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;
 • статей звіту про зміни у власному капіталі – 3 % розміру власного капіталу.

2.7.4. Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання (у тих звітних періодах, коли підприємство зобов’язане їх застосовувати в бухгалтерському обліку) наводяться в балансі в сумі, що визначається щоквартально на дату проміжної фінансової звітності.

3. Методична складова облікової політики

3.1. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

3.1.1. Об’єктом основних засобів вважати закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

3.1.2. Визнавати основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких понад один рік і вартість яких перевищує 20 000 грн. Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20 000 грн, відносити до малоцінних необоротних матеріальних активів.

3.1.3. Для введення об’єктів основних засобів в експлуатацію, визначення строку їх корисного використання та ліквідаційної вартості створити постійно діючу комісію в складі: голови комісії – заступника директора, членів комісії у складі: головного бухгалтера, інженера-будівельника, головного інженера. При цьому строк корисного використання об’єктів основних засобів має відповідати мінімально допустимим строкам, установленим Податковим кодексом України.

3.1.4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом щомісяця із застосуванням строків, установлених для кожного об’єкта основних засобів і нематеріальних активів окремо на підставі письмового розпорядження директора.

3.1.5. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується прямолінійним методом щомісяця із застосуванням строків, установлених для кожного об’єкта основних засобів і нематеріальних активів окремо на підставі письмового розпорядження директора.

3.1.6. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об’єкта в сумі 100 % вартості.

3.1.7. Переоцінку об’єктів основних засобів проводити за умов, що залишкова вартість окремого об’єкта більш ніж на 10 % відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

3.1.8. Переоцінка основних засобів здійснюється перед складанням річної звітності на підставі висновків та рекомендацій інвентаризаційної комісії. Визначення справедливої вартості об’єктів здійснюється незалежними експертами-оцінювачами.

3.1.9. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості такого об’єкта включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу при вибутті такого об’єкта.

3.2. Довгострокові біологічні активи.

3.2.1. Об’єктом бухгалтерського обліку довгострокових біологічних активів вважати:

 • у рослинництві – види багаторічних насаджень (наприклад, сад яблуневий);
 • тваринництві – види і групи робочої і продуктивної худоби (наприклад, корови, бики-плідники).

3.2.2. Строк корисного використання довгострокових біологічних активів установлює спеціально створена комісія (голова комісії – заступник директора; члени комісії: головний бухгалтер, головний агроном, головний зоотехнік), але не менше строку, передбаченого податковим законодавством.

3.2.3. Оцінку довгострокових біологічних активів проводити за первісною вартістю.

3.2.4. Нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи здійснювати за прямолінійним методом.

3.3. Запаси.

3.3.1. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати їх найменування (номенклатурна назва).

3.3.2. Облік транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ) відносити на вартість тих запасів, у зв’язку з придбанням яких вони понесені. Якщо ТЗВ неможливо персоніфікувати, їх облік вести на окремому субрахунку до синтетичних рахунків 20 (для виробничих запасів) та 28 (для товарів). У разі вибуття запасів ТЗВ списувати з відповідного субрахунка із застосуванням середнього відсотка.

3.3.3. Первісною вартістю сільськогосподарської продукції визнавати її виробничу собівартість.

3.3.4. Оцінку запасів, включаючи сільськогосподарську продукцію, при їх відпуску у виробництво, реалізації або іншому вибутті слід здійснювати за методом середньозваженої собівартості. Таку собівартість визначати за місяць у порядку, передбаченому п. 18 НП(С)БО 9.

3.3.5. Строк корисного використання малоцінних та швидкозношуваних предметів установлювати окремим наказом керівника підприємства (крім спеціального одягу та спеціального взуття).

3.4. Поточні біологічні активи.

3.4.1. Об’єктами бухгалтерського обліку поточних біологічних активів вважати:

 • у рослинництві – окремі сільськогосподарські культури (наприклад, ячмінь, кукурудза);
 • тваринництві – окремі види та групи тварин (телиці до 1 року, телиці від 1 до 2 років, нетелі, бички до 1 року, бички від 1 до 2 років).
 • У рослинництві об’єктами обліку витрат можуть бути роботи, виконані під урожай майбутнього року (оранка на зяб, снігозатримання, внесення добрив тощо).

3.4.2. Оцінку поточних біологічних активів здійснювати за первісною вартістю (виробничою собівартістю).

3.5. Дебіторська заборгованість.

3.5.1. Створювати резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за реалізовані продукцію, товари, роботи та послуги із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Нараховувати суми резерву наприкінці звітного року на дату балансу.

3.5.2. Довгострокова дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Розрахунок теперішньої вартості однієї гривні в майбутньому (РV) здійснюється за формулою

РV = FV : (1 + і)n,

де

 • FV – майбутня вартість;
 • i – ставка дисконтування;
 • n – число періодів, за які нараховують відсотки.

Ставкою дисконтування є переважна ринкова ставка відсотка на подібний інструмент (подібний за валютою, строком, типом ставки відсотка та іншими ознаками) із подібним показником кредитного рейтингу.

Денна ставка відсотка д) розраховується за формулою

ід = 365(1 + ірік) – 1,

де ірік – річна ставка відсотка, %.

3.6. Зобов’язання і резерви.

3.6.1. Створювати резерв коштів на забезпечення оплати відпусток працівникам підприємства у розмірі 10 % нарахованого фонду оплати праці, з урахуванням відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сума забезпечення визначається щомісячно шляхом множення фактично нарахованої працівникам зарплати на відсоток, обчислений як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Наприкінці року на дату балансу проводити інвентаризацію резерву коштів на забезпечення оплати відпусток працівникам.

3.7. Кредиторська заборгованість.

3.7.1. Довгострокова кредиторська заборгованість, яка є фінансовим зобов’язанням, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Розрахунок теперішньої вартості однієї гривні в майбутньому (РV) здійснюється за формулою

РV = FV : (1 + і)n,

де

 • FV – майбутня вартість;
 • i – ставка дисконтування;
 • n – число періодів, за які нараховують відсотки.

Ставкою дисконтування є переважна ринкова ставка відсотка на подібний інструмент (подібний за валютою, строком, типом ставки відсотка та іншими ознаками) із подібним показником кредитного рейтингу.

Денна ставка відсотка (ід) розраховується за формулою:

ід = 365(1 + ірік) – 1,

де ірік – річна ставка відсотка, %.

3.8. Витрати.

3.8.1. З метою організації обліку витрат діяльності за об’єктами затвердити Перелік підрозділів основного, допоміжного й обслуговуючого виробництв та об’єктів соціально-культурного призначення (додаток 8 до Положення).

3.8.2. Затвердити номенклатуру статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно (додаток 9 до Положення).

3.8.3. До загальновиробничих витрат відносити:

 • загальновиробничі витрати рослинництва;
 • загальновиробничі витрати тваринництва;
 • загальновиробничі витрати промислових виробництв;
 • фіксований сільськогосподарський податок (для платників цього податку);
 • орендну плата за земельні паї;
 • орендну плата за майнові паї.

3.8.4. Для розподілу і віднесення на витрати виробництва всі загальновиробничі витрати вважати змінними.

3.8.5. Загальновиробничі витрати розподіляти наприкінці року. За базу розподілу цих витрат прийняти:

 • для рослинництва – загальну суму витрат на виробництво продукції, за винятком вартості насіння;
 • тваринництва – загальну суму витрат на утримання тварин, за винятком вартості кормів;
 • промислових виробництв – загальну суму витрат на виробництво промислової продукції, за винятком вартості сировини, матеріалів та напівфабрикатів власного виробництва.

3.8.6. До витрат майбутніх періодів відносити:

 • витрати на оформлення передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;
 • сплачені авансом орендні платежі;
 • витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів.

3.9. Доходи.

3.9.1. Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визначати виходячи зі ступеня завершеності операцій із надання послуг на дату балансу, якщо може бути оцінений результат цієї операції. Ступінь завершеності таких операцій визначати за вимірюванням та оцінкою фактично виконаних робіт.

3.9.2. До доходів майбутніх періодів відносити доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби, доходи від цільового фінансування капітальних інвестицій.

3.10. Облік ПДВ.

Включати до складу витрат у день настання події:

 • суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими накладними, після спливу 1 095 днів із дати складання податкової накладної;
 • компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ за товарами/послугами, первісно придбаними для оподатковуваних операцій, у разі подальшого використання в негосподарській/пільговій діяльності.

Директор ТОВ «Маяк»        (підпис)       Є. П. Мудрий

Додатки:*

 • додаток 1 «Склад та структура бухгалтерської служби підприємства»;
 • додаток 2 «Перелік матеріально відповідальних осіб»;
 • додаток 3 «Перелік посадових осіб та працівників підприємства, які мають право на отримання готівкових коштів для придбання матеріальних цінностей і оплати дрібних послуг»;
 • додаток 4 «Перелік посадових осіб, які наділені правом розпорядчого підпису документів»;
 • додаток 5 «Графік документообігу»;
 • додаток 6 «Робочий План рахунків»;
 • додаток 7 «Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії для проведення річної, планової та позапланової інвентаризації»;
 • додаток 8 «Перелік структурних підрозділів підприємства»;
 • додаток 9 «Номенклатура статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)».

Із Положенням ознайомлені:

головний бухгалтер                                (підпис)             В. М. Лагідна

заступник головного бухгалтера           (підпис)             В. В. Хитрий

завідуючий складом                               (підпис)             А. В. Коробка

завідуючий фермою                               (підпис)            М. Ф. Уважний

бригадир                                                 (підпис)            В. І. Бурий

_________

* Образцы приложений приводятся в файлах для загрузки

Образцы для загрузки

Наказ про ОП_Зразок.doc

Скачать

Додаток 1.doc

Скачать

Додаток 2.doc

Скачать

Додаток 4.doc

Скачать

Додаток 5.doc

Скачать

Додаток 6.doc

Скачать

Додаток 9.doc

Скачать

Комментарии к материалу

Отсортировано: по времени по популярности

Всего комментариев 3