Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Наказ про облікову політику

20.01.2021 1450 0 2

Облікова політика оформляється розпорядчим документом. Яким саме – наказом, розпорядженням чи положенням – жоден законодавчий акт не містить роз’яснень на цей рахунок. Тому підприємство має право самостійне вибрати форму такого документа.

На практиці найчастіше розробляють наказ про облікову політику, який за необхідності переглядається та змінюється (у випадку зміни НП(С)БО, статутних вимог або якщо внесені зміни містять більш достовірну інформацію). Можна також розробити положення про облікову політику, яке повинне бути затверджене наказом.

Приклад складання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Колосок»

Наказ № 1

м. Київ

04.01.20 р.

Про облікову політику підприємства

Відповідно до Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також із метою дотримання єдиних методів оцінки, обліку та процедур, використовуваних підприємством для складання та подання фінансової звітності, НАКАЗУЮ:

Розділ I. Загальні положення

1.1. Вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність згідно з нормами НП(С)БО.

Примечание. Этот пункт является обязательным, только если предприятие не обязано применять международные стандарты финансовой отчетности. Он может быть также изложен в следующей редакции: «Вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность согласно нормам МСФО». Эта возможность предусмотрена ч. 5 ст. 8 Закона № 996. Предприятия, которые обязаны применять МСФО согласно п. 2 Порядка № 419, этот пункт в приказ не включают.

1.2. Установити кількісні критерії суттєвості інформації:

 • для операцій, пов’язаних із рухом активів, зобов’язань, власного капіталу в розмірі 3 % чистого прибутку (збитку) підприємства за попередній звітний період;
 • окремих видів доходів і витрат – 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства за попередній звітний період;
 • проведення переоцінки або зменшення корисності основних засобів (далі – ОЗ) і нематеріальних активів (далі – НА) – 10 % справедливої вартості об’єкта;
 • статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) – 5 % підсумку Балансу;
 • статей Звіту про фінансові результати – 10 % фінансового результату від операційної діяльності;
 • статей Звіту про рух грошових коштів – 5 % суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;
 • статей Звіту про зміни у власному капіталі – 5 % розміру власного капіталу підприємства.

1.3. Звіт про рух грошових коштів заповнювати за формою № 3, наведеною в додатку 1 до НП(С)БО 1, із застосуванням прямого методу.

Розділ II. Основні засоби

2.1. Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20 000 грн, а очікуваний строк корисного використання перевищує один рік, відносити до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА).

2.2. Визнавати ОЗ матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких перевищує один рік, а вартість більше 20 000 грн.

2.3. Амортизацію МНМА нараховувати в розмірі 100 % амортизовуваної вартості в місяці введення в експлуатацію активу.

2.4. Установити такі методи нарахування амортизації ОЗ (у т. ч. отриманих на умовах фінансової оренди):

 • для будівель, споруд, передавальних пристроїв – прямолінійний метод;
 • машин та обладнання, безпосередньо використовуваних для виробництва продукції, – виробничий метод;
 • машин та обладнання загальновиробничого, адміністративного, збутового та іншого призначення – прямолінійний метод;
 • транспортних засобів – метод прискореного зменшення залишкової вартості;
 • комп’ютерної техніки будь-якого призначення – кумулятивний метод;
 • інших ОЗ, інших необоротних матеріальних активів (за винятком МНМА) – прямолінійний метод.

2.5. Проводити переоцінку об’єктів ОЗ і зменшення корисності об’єкта у випадку досягнення критерію суттєвості, зазначеного в п. 1.2 розд. І цього наказу. Для цілей її проведення групами ОЗ є групи, перелічені в п. 5 НП(С)БО 7. Перша переоцінка проводиться на підставі наказу керівника підприємства.

2.6. Суму перевищення попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості такого об’єкта щокварталу включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках, пропорційно до нарахованої на такий об’єкт ОЗ амортизації. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включати залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, відображених у складі капіталу в дооцінках.

Розділ III. Інвестиційна нерухомість

3.1. Визнавати неподільний об’єкт нерухомості, більше 60 % загальної площі якого передано в операційну оренду, об’єктом інвестиційної нерухомості (далі – ІН).

3.2. Об’єкти нерухомості, визнані об’єктами ІН, відображати на дату балансу за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, які визнаються відповідно до НП(С)БО 28 до моменту, поки стане можливим достовірно визначити справедливу вартість таких об’єктів.

3.4. Оцінку ІН за справедливою вартістю доручити постійній інвентаризаційній комісії на підставі поточних ринкових цін на подібну нерухомість, що знаходиться на території Київської області, відкоригованих з урахуванням індивідуальних характеристик об’єктів ІН.

3.5. Строк корисного використання об’єктів ІН, оцінюваних за первісною вартістю, визначати за кожним об’єктом постійною інвентаризаційною комісією.

3.6. Амортизацію об’єктів ІН, оцінюваних за первісною вартістю, нараховувати прямолінійним методом.

Розділ IV. Нематеріальні активи

4.1. Нараховувати амортизацію НА прямолінійним методом.

4.2. Проводити переоцінку НА, за якими існує активний ринок, у випадку досягнення критерію суттєвості, зазначеного в п. 1.2 розд. І цього наказу. Для цілей її проведення групами НА є групи, перелічені в п. 5 НП(С)БО 8. Перша переоцінка проводиться на підставі наказу керівника підприємства.

4.3. Суму перевищення попередніх дооцінок об’єкта НА над сумою попередніх уцінок залишкової вартості такого об’єкта включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках при вибутті такого об’єкта.

Розділ V. Біологічні активи та сільгосппродукція

5.1. Об’єктами бухгалтерського обліку ДБА вважати:

 • у рослинництві – окремі види насаджень (виноградні насадження, ягідні насадження);
 • у тваринництві – окремі види та групи тварин (телиці віком від 1 до 3 років, бички віком від 1 до 3 років).

5.2. Оцінку ДБА на дату балансу здійснювати за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу та втрат від зменшення корисності.

5.3. Об’єктами бухгалтерського обліку поточних біологічних активів уважати:

 • у рослинництві – окремі сільськогосподарські культури (наприклад, ячмінь, кукурудза);
 • у тваринництві – окремі види та групи тварин (телиці віком до 1 року, ялівки, бички віком до 1 року, бички віком від 1 до 2 років).

5.4. Оцінку поточних біологічних активів здійснювати за первісною вартістю (виробничою собівартістю).

5.5. Оцінювати сільгосппродукцію для її первісного визнання за виробничою собівартістю згідно з НП(С)БО 16.

Примечание. Этот раздел в приказе указывают сельхозпредприятия.

Розділ VI. Запаси

6.1. Одиницею бухгалтерського обліку запасів уважати їхнє найменування.

6.2. Вести облік транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ), пов’язаних із придбанням запасів, на окремих субрахунках 2011 «Транспортно-заготівельні витрати на сировину та матеріали» і 2012 «Транспортно-заготівельні витрати на товари» і списувати щомісяця на витрати за середнім відсотком ТЗВ пропорційно до суми вибулих запасів.

6.3. Використовувати такі методи оцінки вибуття запасів:

 • за середньозваженою собівартістю – при вибутті виробничих запасів. Середньозважену собівартість визначати за місяць у порядку, установленому п. 18 НП(С)БО 9;
 • за методом ФІФО – за іншими запасами.

Розділ VII. Забезпечення

7.1. Формувати резерв сумнівних боргів (далі – РСБ) за дебіторською заборгованістю за реалізовані товари, роботи, послуги за методом застосування коефіцієнта сумнівності, який розраховується шляхом визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході.

7.2. За дебіторською заборгованістю, не пов’язаною з реалізацією продукції, робіт, послуг, створювати РСБ за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

7.3. Формувати на останній день місяця забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань у розмірі 10 % обсягу реалізації товарів у грошовому вираженні за поточний місяць.

Розділ VIII. Доходи та витрати

8.1. Дохід від надання послуг визнавати виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу. Оцінку ступеня завершеності такої операції здійснювати за питомою вагою витрат, які несе підприємство у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

8.2. При калькулюванні виробничої собівартості продукції застосовувати позамовний метод.

8.3. Установити перелік і склад прямих та загальновиробничих витрат (далі – ЗВВ) у додатках 1* і 2 до цього наказу.

8.4. Прийняти за базу розподілу змінних ЗВВ на кожний об’єкт витрат прямі матеріальні витрати, включені до виробничої собівартості звітного періоду.

8.5. Прийняти за базу розподілу постійних ЗВВ на кожний об’єкт витрат планований обсяг діяльності в натуральному вираженні, який наведено в додатку 3 до цього наказу.

8.6. Для цілей капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів суттєвим часом створення активу вважати період більше трьох місяців.

8.7. Визначати курсові різниці на дату господарської операції в межах суми такої операції.

Розділ IX. Фінансові активи та зобов’язання

9.1. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату укладення контракту.

Примечание. Альтернативный вариант – признавать их на дату выполнения контракта (п. 15 НП(С)БУ 13).

9.2. Витрати за декількома операціями з інструментами власного капіталу розподіляти між цими операціями, використовуючи за базу розподілу суму операції.

Примечание. В качестве базы распределения можно выбрать и другой показатель на усмотрение предприятия (п. 27 НП(С)БУ 13).

9.3. Застосовувати для дисконтування:

 • довгострокових зобов’язань ставку відсотка, за якою підприємство може отримати позикові кошти на аналогічних умовах;
 • довгострокової дебіторської заборгованості ставку відсотка за депозитами на аналогічних умовах.

Розділ Х. Відстрочені податкові зобов’язання та активи

10.1. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання (далі – ВПА, ВПЗ) визначати станом на 31 грудня звітного року. У проміжній фінансовій звітності відображати їх у балансі в сумі, визначеній за такими ВПА та ВПЗ на 31 грудня попереднього року.

Примечание. Такая возможность предусмотрена п. 15 НП(С)БУ 17. Предприятию не запрещено определять ОНА и ОНО ежеквартально на дату промежуточной финотчетности.

Розділ ХІ. Пов’язані особи

11.1. Пов’язаними особами для цілей розкриття інформації у фінансовій звітності вважати осіб, зазначених у переліку, наведеному в додатку 4 до цього наказу. Перегляд переліку здійснюється щорічно на 31 грудня звітного року комісією в складі <...> (наводиться склад комісії).

11.2. Оцінку активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснювати за методом балансової вартості.

Увести в дію цей наказ із 04.01.21 р.

Kонтроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера підприємства. Секретареві ознайомити з наказом фінансового директора та головного бухгалтера під підпис.

Директор ТОВ «Колосок»     (підпис)     В. В. Мусін

Ознайомлені:

фінансовий директор ТОВ «Колосок»     (підпис)     О. М. Власова

головний бухгалтер ТОВ «Колосок»        (підпис)     М. В. Богданова

___________________

* Додатки тут не наводяться.

Зразок для завантаження

Зразок_Наказ про облікову політику.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу