Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Приказ об учетной политике КНП

16.02.2022 6929 0 1

Пример составления (на языке оригинала)

Наказ

від 16.01.20 р.                                     м. Бердянськ                                      № 1

Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку
підприємства КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до вимог Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, з метою дотримання підприємством єдиної методики та підходів до відображення господарських операцій у бухобліку,

НАКАЗУЮ:

Установити такі принципи, методи та процедури, що будуть використовуватися підприємством для складання й подання фінансової звітності та формувати облікову політику підприємства.

1. Облікова політика КНП «ЦПМСД».

1.1. Метою облікової політики є обрання в межах, передбачених стандартами та іншими нормативними документами, методів, методик, способів оцінки, форм організації обліку, які використовуються КНП для ведення поточного обліку та складання фінансової звітності.

1.2. Зміни до наказу про облікову політику вносяться: у разі зміни вимог статуту організації; у разі, якщо зміни облікової політики забезпечать більш повне відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; у разі зміни вимог законодавства до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зміни до наказу про облікову політику організації затверджуються керівником організації.

1.3. Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на керівника організації.

1.4. Наказом про облікову політику повинні керуватися всі особи, пов’язані у своїй діяльності з розв’язанням питань, що визначаються обліковою політикою: директор підприємства, працівники бухгалтерії, яку очолює головний бухгалтер; працівники всіх підрозділів, які відповідають за складання, виконання та своєчасне подання первинних документів до бухгалтерії.

2. Організація бухгалтерського обліку.

2.1. Під час відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій керуватися національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

2.2. Доручити забезпечення бухгалтерського обліку в КНП «ЦПМСД» бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.

2.3. Права й обов’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом № 996, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.4. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

2.5. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 1 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відома відповідних структурних підрозділів. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями.

2.6. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відома відповідних структурних підрозділів. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій законодавчим актам та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

2.7. Установити журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку. Застосовувати форми журналів та інших облікових регістрів згідно з Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.

2.8. Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291. Вести лише 9-й клас рахунків витрат.

2.9. Застосовувати на підприємстві автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми 1С:Бухгалтерія. За потреби дозволяється використовувати інші інформаційні технології.

2.10. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факт здійснення операції та мають бути складені під час її здійснення. Оформлення та подання первинних документів здійснювати відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

2.11. Затвердити правила та графік документообігу за переліком документів, затверджених керівником (додаток 3 до наказу).

2.12. Затвердити форми первинних облікових документів (зведених первинних документів), які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами (додаток 4).

2.13. Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до законодавства.

2.14. Усі первинні документи передавати для оброблення до бухгалтерії в строки, визначені графіком документообігу, але не пізніше передостаннього робочого дня звітного місяця.

2.15. Установити межу суттєвості для:

•  окремих об’єктів обліку із числа активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства, – 3 % загальної вартості активів, зобов’язань і власного капіталу відповідно;

•  окремих видів доходів і витрат – 4 % чистого прибутку (збитку) підприємства;

•  статей фінансової звітності: для статей Балансу – 5 % підсумку Балансу; для статей Звіту про фінансові результати – 25 % фінансового результату від операційної діяльності; для статей Звіту про рух грошових коштів – 5 % суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності; для статей Звіту про зміни у власному капіталі – 5 % розміру власного капіталу підприємства.

3. Облік банківських операцій здійснювати в журналі-ордері № 2 за кредитом рахунків 31 «Рахунки в банках» окремо за кожним відкритим рахунком.

4. Основні засоби, нематеріальні активи.

4.1. Вартісну ознаку предметів, що відносяться до основних засобів, прийнято в розмірі, що перевищує 20 000 грн без ПДВ.

4.2. Визначити типові строки корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів підприємства (додаток 4).

4.3. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включати матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких у господарській діяльності становить понад рік із дати введення в експлуатацію та вартість яких – не більше ніж 20 000 грн без ПДВ.

4.4. Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховувати прямолінійним методом щомісяця. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

4.5. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувати в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості, яка амортизується.

4.6. Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною нулю.

4.7. Витрати на ремонт, поліпшення (дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) відображати за такими правилами:

•  ремонти, що підтримують об’єкт у робочому стані та не призводять до зростання майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду;

•  вартість поліпшень, що призводять до зростання економічних вигід, збільшують первісну вартість основного засобу.

4.8. Списання необоротних активів здійснювати відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.07 р. № 1314 (далі – Порядок № 1314).

5. Запаси підприємства.

5.1. Бухгалтерський облік запасів проводити згідно з нормами П(С)БО 9 «Запаси» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2.

5.2. Запаси, придбані за плату, оприбутковувати за первісною вартістю, яка складається з витрат, пов’язаних з їх придбанням.

5.3. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, у разі відсутності підтвердних документів про їх вартість, визнається їх справедлива вартість з урахуванням фактично понесених витрат, яка визначається комісією підприємства.

5.4. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.

5.5. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку 200 «Транспортно-заготівельні витрати на запаси».

5.6. Застосовувати для вибуття запасів метод перших за часом надходжень запасів (ФІФО).

5.7. Харчування хворих проводити відповідно до вимог Порядку організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 29.10.13 р. № 931.

5.8. Облік лікарських засобів та медичних виробів проводити відповідно до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 09.09.14 р. № 635.

5.9. Використання службового автотранспорту здійснювати відповідно до вказівок керівника. Списання ПММ провадити за подорожніми листами згідно з Нормами витрачання палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43 (далі – Наказ № 43). Норми витрат паливно-мастильних матеріалів визначаються окремим розпорядженням керівника відповідно до вимог Наказу № 43. Розробити та затвердити форму подорожнього листа (додаток 5).

6. Дебіторська заборгованість.

6.1. Облік розрахунків із дебіторами та кредиторами вести в розрізі рахунків-фактур, накладних, актів виконаних робіт.

6.2. Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за строками її непогашення.

7. Забезпечення.

7.1. Створювати резерв забезпечення на:

•  виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працівникам заробітної плати на коефіцієнт резервування, який обчислюють як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці;

•  виконання гарантійних зобов’язань.

Резерв створювати в розмірі 2 % від вартості реалізованих послуг.

8. Доходи та витрати.

8.1. Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визначати виходячи зі ступеня завершеності операцій із надання послуг.

8.2. У виробництві використовувати простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості послуг.

8.3. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості послуг (додаток 6 до цього наказу).

8.4. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додаються (додаток 7).

8.5. Прийняти за базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що належать до виробничої собівартості послуг.

9. Операції в іноземній валюті.

9.1. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати в обліку за курсом НБУ на дату здійснення операції.

9.2. Розрахунок курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату балансу та дату операції проводити за сумою операції.

10. Інвентаризація матеріальних цінностей.

10.1. Затверджувати склад комісії з інвентаризації матеріальних цінностей окремим наказом. Комісії з інвентаризації матеріальних цінностей надати повноваження комісії з оцінки майна.

10.2. Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства.

10.3. Матеріальні цінності, не придатні для подальшого використання, виявлені під час інвентаризації нестачі, морально застарілі та фізично зношені запаси, використані для забезпечення безперебійної роботи, підлягають списанню за наявності підтвердних документів лише з дозволу керівника. Списання основних засобів здійснюється на підставі прийнятого міською радою рішення про надання згоди на його списання (крім випадків, коли згідно із законодавством списання може проводитися за рішенням керівника КНП «ЦПМСД»).

11. Інші операції.

11.1. Відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов’язання в річній фінансовій звітності.

11.2. Визначити види сегментів діяльності та їх пріоритетність для підприємства (додаток 8).

11.3. Затвердити перелік пов’язаних сторін, що додається (додаток 9 до цього наказу).

11.4. У разі проведення операції у звітному періоді та відсутності на дату складання фінансової звітності первинних документів, які її підтверджують, відображати операцію за розрахунковою сумою на основі бухгалтерської довідки:

•  за витратами на водопостачання та водовідведення, теплову енергію, газ, електроенергію – розраховувати як середнє арифметичне відповідних витрат за попередні 12 місяців;

•  за послугами на зв’язок – розраховувати як середнє арифметичне витрат на зв’язок за послугами оператора, документи від якого не надійшли вчасно, за останні 12 місяців;

•  за консультаційними послугами (юридичними, маркетинговими, рекламними) – виходячи з договірної вартості та процента завершення надання послуг.

12. Контроль за виконанням наказу покладаю на головного бухгалтера КНП «ЦПМСД».

13. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                (підпис)            І. Г. Карплюк

З наказом ознайомлений:

Головний бухгалтер                (підпис)            Ж. О. Донцова

Додаток 1. Перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій.

Додаток 2. Перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності.

Додаток 3. Графік документообігу.

Додаток 4. Форми первинних облікових документів (зведених первинних документів), які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами.

Додаток 5. Робочий план рахунків підприємства.

Додаток 6. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції.

Додаток 7. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додаються.

Додаток 8. Види сегментів діяльності.

Додаток 9. Перелік пов’язаних сторін.


Образец для загрузки

Наказ ОП КНП_Зразок.doc
Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Образцы»

Все образцы в одном месте всегда под рукой

1200 грн. / год

Купить